به گزارش پایگاه خبری عهد کهن ، ساعاتی پیش دکتر سیدکریم حسینی، نماینده محترم مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان با حضور در دفتر شرکت، ضمن دیدار با دکتر یوسفی، مدیر عامل و نائب رئیس محترم هیئت مدیره شرکت در خصوص وضعیت و موضوعات مختلف، مرتبط با گروه ملی گفتگو کردند.

در این دیدار دکتر یوسفی با اشاره به اهداف و برنامه‌های ترسیم شده، استفاده از ظرفیت‌های استانی را بعنوان مهمترین عامل دستیابی به وضعیت آرمانی مجموعه عظیم گروه ملی و ایفای نقش این مجتمع بزرگ در اقتصاد کشور و استان برشمردند.

همچنین دکتر حسینی نیز ضمن اشاره به جایگاه ویژه گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در ایجاد اشتغال پایدار و صنعت استان، اطمینان دادند بمنظور رفع موانع تولید و شکوفایی بیش از پیش گروه ملی فولاد تلاش خود و مجمع نمایندگان استان را بکار خواهند بست.

 

 

 

 

 

 

 

ه گزارش پایگاه خبری عهد کهن ، ساعاتی پیش دکتر سیدکریم حسینی، نماینده محترم مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان با حضور در دفتر شرکت، ضمن دیدار با دکتر یوسفی، مدیر عامل و نائب رئیس محترم هیئت مدیره شرکت در خصوص وضعیت و موضوعات مختلف، مرتبط با گروه ملی گفتگو کردند.

در این دیدار دکتر یوسفی با اشاره به اهداف و برنامه‌های ترسیم شده، استفاده از ظرفیت‌های استانی را بعنوان مهمترین عامل دستیابی به وضعیت آرمانی مجموعه عظیم گروه ملی و ایفای نقش این مجتمع بزرگ در اقتصاد کشور و استان برشمردند.

همچنین دکتر حسینی نیز ضمن اشاره به جایگاه ویژه گروه مل

ه گزارش پایگاه خبری عهد کهن ، ساعاتی پیش دکتر سیدکریم حسینی، نماینده محترم مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان با حضور در دفتر شرکت، ضمن دیدار با دکتر یوسفی، مدیر عامل و نائب رئیس محترم هیئت مدیره شرکت در خصوص وضعیت و موضوعات مختلف، مرتبط با گروه ملی گفتگو کردند.

در این دیدار دکتر یوسفی با اشاره به اهداف و برنامه‌های ترسیم شده، استفاده از ظرفیت‌های استانی را بعنوان مهمترین عامل دستیابی به وضعیت آرمانی مجموعه عظیم گروه ملی و ایفای نقش این مجتمع بزرگ در اقتصاد کشور و استان برشمردند.

همچنین دکتر حسینی نیز ضمن اشاره به جایگاه ویژه گروه مل